Algemene Voorwaarden

 

  1. Privacybeleid

  2. Declaratieafspraken

  3. Beveiliging

  4. Algemene Voorwaarden Dental Sharepoint

 

 

1. Privacybeleid

 

 

 

2. Declaratieafspraken

 

De hoofdbehandelaar is de gebruiker van Dental Sharepoint die de patiënt aanmaakt, diens gegevens invoert, foto's van die patiënt upload en een andere specialist uitnodigt.
De medebehandelaar is de gebruiker die wordt uitgenodigd om naar de foto's te kijken en commentaar te geven.

De kosten voor gebruik van Dental Sharepoint zijn:


1. € 0,14 cent per ge-uploade foto te beginnen na de 200e foto.

2. Hiernaast zijn er twee opties bij gebruik van Dental Sharepoint:

A. De medehandelaar kiest voor een prodeo consult.
Er worden (behalve voor ge-uploade foto's) geen kosten in rekening gebracht.

B. De medebehandelaar kiest voor een vergoeding van zijn consult. (De declaratie is te wijzigen in het patiëntscherm na het de klik op ‘opslaan en afronden’ in de kolom van de medebehandelaar.)

Van de declaratie is:

3. Een hoofdbehandelaar kan ook een foto aanvragen bij het Tandheelkundig Diagnostisch Centrum Nederland. De kosten van het maken van de foto worden in rekening gebracht plus 15% (voor het gebruik van Dental Sharepoint, factoringkosten en debiteurenrisico).

De administratieve verwerking zal door Dental Sharepoint afgehandeld worden en kent meerdere mogelijkheden:

Dental Sharepoint zal aan de medebehandelaar en de hoofdbehandelaar per periode laten weten wat zijn vergoeding is en zijn kosten zijn.

 

 

 3. Beveiliging

 

 

 

4. Algemene Voorwaarden Dental Sharepoint

(document: Algemene Voorwaarden DSP website.docx)

Algemene Voorwaarden van Dental Sharepoint, gevestigd te Weert

Versie geldig vanaf 1 mei 2011.

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Dental Sharepoint , hierna te noemen DSP, voor het uitwisselen van patiënteninformatie tussen tandheelkundige specialisten. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DSP. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het inloggen op de website van DSP geeft u te kennen dat u met de gebruiks-, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DSP behoud zich het recht voor haar gebruiks-, leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DSP erkend.

1.4 DSP garandeert dat het geleverde product voldoet aan de algemeen in het vakgebied geldende kwaliteit en specificaties.

 

2. Webdienst en faciliteit

2.1 Bij inlog op de site van DSP wordt de faciliteit geleverd voor het invoeren van patiëntgegevens, het uploaden, bekijken en downloaden van foto’s en het schriftelijk communiceren met andere tandheelkundige specialisten.

2.2 DSP streeft ernaar altijd via internet bereikbaar en bruikbaar te kunnen zijn. De site kan tijdelijk niet bereikbaar zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden of storingen.

 

3. Prijzen en opbrengsten

3.1 De eventuele prijs en/of eventuele opbrengst bij het gebruik van DSP is beschreven in de financiële toelichting op de site. Het type en de hoogte van de declaratie is afhankelijk van de wet en zal aan de hand hiervan worden vastgesteld en gehandhaafd.

3.2 DSP kan te allen tijde zowel de manier als de hoogte van kosten en vergoedingen wijzigen. DSP zal hiervoor akkoord vragen bij de gebruiker. Wijzigingen gelden pas voor acties op de site die na het akkoord zijn uitgevoerd.

3.3 DSP heeft geen zeggenschap over het type en de hoogte van de declaratie omdat deze wettelijk worden vastgesteld. DSP houdt zicht echter het recht voor type declaraties te wijzigen indien deze niet overeenkomen met de wet.

3.4 DSP is niet verantwoordelijk voor de keuze van het type declaratie. Deze ligt bij de medebehandelaar.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 19% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1 De indiener van de declaratie (de medebehandelaar) heeft het recht zijn of haar declaratie te wijzigen binnen 7 dagen na het indienen van de declaratie. De gebruiker (de hoofdbehandelaar of de medebehandelaar) heeft het recht de eventuele declaratiekosten niet te accepteren indien de hoogte of het type declaratie wettelijk is gewijzigd voor het moment van indienen van de declaratie op de site.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DSP er zorg voor dat binnen 60 dagen na goede ontvangst van de melding, de juiste bedragen worden verrekend.

4.2 Het herroepingrecht is niet geldig.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 DSP respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ook zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw eigen persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van DSP. DSP houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 DSP maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Deze lijst zal niet zonder toestemming aan derden worden getoond.

5.3 De gegevens die u upload of noteert op DSP zijn alleen zichtbaar voor u en eventueel uitgenodigde medebehandelaren. Zie onze Privacy Policy. Deze gegevens die een gebruiker op DSP heeft gezet van een patiënt kunnen te allen tijde weer worden verwijderd tenzij dit financiële consequenties heeft.

5.4 DSP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ge-uploade bestanden en notities van de gebruiker. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. DSP is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de inhoud van de gegevens die gebruikers op DSP zetten en DSP draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die worden ontleend aan de gegevens op DSP. De ge-uploade bestanden en genoteerde teksten blijven eigendom van degene die ze heeft ge-upload resp. genoteerd. De gegevens vallen echter wel onder de Beveiliging en Privacy Policy van DSP.

5.5 DSP behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, gegevens en gebruikers te verwijderen.

 

6. Garantie

6.1 DSP garandeert dat de site voldoet aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de aanvraag in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 DSP is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de gebruiker, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 Indien blijkt dat DSP verkeerd, ondeugdelijk is of oneigenlijk wordt gebruikt, dan dient de gebruiker deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DSP.

6.4 Indien klachten van de gebruiker door DSP gegrond worden bevonden, zal DSP naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos verbeteren. Iedere aansprakelijkheid van DSP voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 DSP is niet aansprakelijk voor wijzigingen veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de gebruiker jegens DSP in gebreke is; B) de gebruiker het gebruik van de site oneigenlijk heeft gebruikt; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door gebruiker, behoudt DSP zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DSP slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van DSP gelden niet automatisch ook voor na-aanvragen.

7.5 DSP kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de gebruiker had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen DSP en een gebruiker komt tot stand nadat de gebruiker de Algemene Voorwaarden voor het inloggen heeft geaccepteerd.

8.2 DSP behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen gebruikers te weigeren of te verwijderen of het gebruik te stoppen. Of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat het gebruik geschied na vooruitbetaling.

 

9. Foto’s en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DSP gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 DSP is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DSP alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 DSP behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DSP gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien DSP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 DSP is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het verkeerd aanwenden, lezen, interpreteren van de gegevens.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van de ge-uploade bestanden en genoteerde teksten blijven eigendom van degene die ze heeft ge-upload resp. genoteerd.

12.2 Behalve de gegevens van de patiënt zijn alle door DSP aan de gebruiker getoonde zaken intellectueel eigendom van DSP.

12.3 De gebruiker is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De gebruiker geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DSP of een door DSP aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DSP haar intellectuele eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder intellectueel eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de gebruiker verplicht DSP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DSP en gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Weert kennis, tenzij DSP er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de gebruiker te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.